بسته‌پیشنهادی‌اول
بسته‌پیشنهادی‌اول

کتاب‌های نثر طنز
قیمت: 24000 تومان
با تخفیف: 18000 تومان

می‌خواهم بخرم
بسته‌پیشنهادی‌دوم
بسته‌پیشنهادی‌دوم

کتاب‌های شعرطنزوجدی
قیمت: 29500 تومان
با تخفیف: 26000 تومان

می‌خواهم بخرم
یک وجب روغن
یک وجب روغن

مجموعه شعر طنز
ناشر: آرما (جدید)
قیمت: 10000 تومان

می‌خواهم بخرم
چه حرف‌ها
چه حرف‌ها

مجموعه غزل
ناشر: فصل پنجم
قیمت: 8000 تومان
با تخفیف: 7000 تومان

می‌خواهم بخرم
نخند
نخند

مجموعه شعر طنز
ناشر: فصل پنجم
قیمت: 7500 تومان
با تخفیف: 6500 تومان

 

می‌خواهم بخرم
چوپان معاصر
چوپان معاصر

مجموعه مناجات طنز
ناشر: سروش
قیمت : 7000 تومان
با تخفیف: 6500 تومان

می‌خواهم بخرم
یـارو
یـارو

حاضرجوابی‌های طنز
ناشر: قو
قیمت: 10000تومان
با تخفیف: 7300 تومان

می‌خواهم بخرم
شعریکاتور
شعریکاتور

نثر (شوخی با شاعران)
ناشر: اقلیما
قیمت: 7000 تومان
با تخفیف: 4500 تومان

می‌خواهم بخرم
شصت در چهار
شصت در چهار

رباعی طنز نوجوان
ناشر: چرخ فلک
قیمت: 4000 تومان
با تخفیف: 3600 تومان

می‌خواهم بخرم
خنده‌های امپراتور
خنده‌های امپراتور

مجموعه شعر طنز
ناشر: آرما
چاپ هشتم تمام شد!

می‌خواهم بخرم

سلام

خوش آمدید

اول کتاب‌هایی را که دوست دارید سفارش بدهید یکی‌یکی انتخاب کنیــد و بعـد محکــم دکمه‌ی «خریـد اینترنتی» را فشار بدهید!

. . . . . . . . . . . . . . . .

تا35درصـدتخفیـف

فقط‌تـا‌پایـان‌مـاه‌رمضـان

. . . . . . . . . . . . . . . .

می‌توانید کتاب‌ها را به نام هر کسی که می‌خواهید با امضـا و یـادداشت نویسنده سفارش بدهید.